Voorwaarden gebruik website


Algemene Voorwaarden Gebruik Website Stekelenburg Advocatenkantoor

1. Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van Stekelenburg Advocatenkantoor of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

2. Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de ‘Content’) die zich op de website van de Stekelenburg Advocatenkantoor bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Stekelenburg Advocatenkantoor. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

3. Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Stekelenburg Advocatenkantoor de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van Stekelenburg Advocatenkantoor, aangezien Stekelenburg Advocatenkantoor geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Stekelenburg Advocatenkantoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stekelenburg Advocatenkantoor is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Stekelenburg Advocatenkantoor te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Stekelenburg Advocatenkantoor aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

4. Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Stekelenburg Advocatenkantoor. De Content op deze website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Stekelenburg Advocatenkantoor of derden. U mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de Content op de website van Stekelenburg Advocatenkantoor zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stekelenburg Advocatenkantoor is verboden.

5. Garantie en aansprakelijkheid
De Content op de website van Stekelenburg Advocatenkantoor wordt verstrekt «AS IS» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Stekelenburg Advocatenkantoor redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van Stekelenburg Advocatenkantoor te verstrekken, garandeert Stekelenburg Advocatenkantoor niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en Stekelenburg Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Stekelenburg Advocatenkantoor geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Stekelenburg Advocatenkantoor op u van toepassing zijnde garantie. Stekelenburg Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Stekelenburg Advocatenkantoor voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan EUR 500 (vijfhonderd euro).

6. Gegevensbescherming – cookies
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privéadres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen wie er in uw land de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van Stekelenburg Advocatenkantoor is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Deze informatie zal via ons intranet of op andere passende wijze naar deze vertegenwoordiger worden gezonden. Dergelijke informatie mag door de desbetreffende vertegenwoordiger van Stekelenburg Advocatenkantoor worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@ronstekelenburg.nl, zij zullen u de naam en het adres mededelen van degene die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten. Op de site van Stekelenburg Advocatenkantoor wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van Stekelenburg Advocatenkantoor. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen via info@ronstekelenburg.nl.

7. Gebruikersreacties
Stekelenburg Advocatenkantoor is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Stekelenburg Advocatenkantoor stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ‘Materialen’ worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Stekelenburg Advocatenkantoor verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u Stekelenburg Advocatenkantoor een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Stekelenburg Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door Stekelenburg Advocatenkantoor wenselijk geachte wijze.

8. Verwerken van persoonsgegevens
Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanmeldformulier voor een evenement. Deze gegevens worden door Stekelenburg Advocatenkantoor gebruikt voor het accepteren van uw aanmelding.

9. Bezoekersgedrag
Op de website van Stekelenburg Advocatenkantoor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stekelenburg Advocatenkantoor zijn dienstverlening aan u verder optimaliseren.
Naast de voornoemde algemene bezoekgegevens kan Stekelenburg Advocatenkantoor (of zijn serviceproviders) tevens gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) om zijn dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten.

10. Toepasselijk recht – Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

11. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Stekelenburg Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.