Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stekelenburg Advocatenkantoor AVW.V2015.1

1. Algemeen

1.1
Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stekelenburg Advocatenkantoor (Stekelenburg Advocatenkantoor). Stekelenburg Advocatenkantoor is een eenmanszaak. Stekelenburg Advocatenkantoor is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever c.q. cliënt (cliënt).

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Stekelenburg Advocatenkantoor en cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Stekelenburg Advocatenkantoor met, voor of jegens cliënt. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook van toepassing zonder dat zij opnieuw van toepassing zijn verklaard op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name een onrechtmatige daad. Onder overeenkomsten als bedoeld in dit lid worden door Stekelenburg Advocatenkantoor ten behoeve van cliënt verrichte werkzaamheden mede geacht te zijn begrepen.

2. Verplichtingen partijen

2.1
Stekelenburg Advocatenkantoor zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Stekelenburg Advocatenkantoor staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

2.2
Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Stekelenburg Advocatenkantoor verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Stekelenburg Advocatenkantoor te verstrekken. cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Stekelenburg Advocatenkantoor verstrekte gegevens en informatie.

3. Aansprakelijkheid

3.1
Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens Stekelenburg Advocatenkantoor heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Stekelenburg Advocatenkantoor schriftelijk mee te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Stekelenburg Advocatenkantoor een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stekelenburg Advocatenkantoor aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt een nalaten begrepen.

3.2
Iedere aansprakelijkheid van Stekelenburg Advocatenkantoor is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), voor zover Stekelenburg Advocatenkantoor die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan Stekelenburg Advocatenkantoor in het desbetreffende kalenderjaar door cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van EUR 10.000,00 (inclusief BTW).

3.3
Stekelenburg Advocatenkantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Stekelenburg Advocatenkantoor gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet van Stekelenburg Advocatenkantoor.

3.4
Indien personen, in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan Stekelenburg Advocatenkantoor door cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.

3.5
Indien de uitvoering van een opdracht van cliënt meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Stekelenburg Advocatenkantoor verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Stekelenburg Advocatenkantoor aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Stekelenburg Advocatenkantoor niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

4.1
Stekelenburg Advocatenkantoor brengt voor zijn werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. Stekelenburg Advocatenkantoor heeft het recht het door Stekelenburg Advocatenkantoor gehanteerde uurtarief en de door hem in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Stekelenburg Advocatenkantoor is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

4.2
Betaling van de declaraties van Stekelenburg Advocatenkantoor dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van cliënt uit hoofde van de nakoming door cliënt van zijn jegens Stekelenburg Advocatenkantoor geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten) gerechtelijke kosten van Stekelenburg Advocatenkantoor die verband houden met de invordering van zijn vorderingen komen voor rekening van cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

4.3
Stekelenburg Advocatenkantoor heeft het recht ook hetgeen Stekelenburg Advocatenkantoor voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben, te verrekenen met hetgeen Stekelenburg Advocatenkantoor aan cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs verschuldigd zal zijn. Voor het doel van deze bepaling wordt onder cliënt mede begrepen groepsmaatschappijen en/of meerderheidsdeelnemingen van cliënt. Stekelenburg Advocatenkantoor is, indien tijdige betaling van de declaraties uitblijft, gerechtigd zijn werkzaamheden uit hoofde van de verstrekte opdracht op te schorten.

5. Overig

5.1
Stekelenburg Advocatenkantoor en de cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

5.2
Stekelenburg Advocatenkantoor kan geen beroep doen op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie.

5.3
Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.

5.4
Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van cliënt.

5.5
Stekelenburg Advocatenkantoor maakt gebruik van een interne kantoorklachtenregeling gebaseerd op het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regeling is opgenomen op de website van Stekelenburg Advocatenkantoor: Kantoorklachtenregeling Stekelenburg Advocatenkantoor.

Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door cliënt aan Stekelenburg Advocatenkantoor gegeven opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stekelenburg Advocatenkantoor kantoor houdt. Niettemin is Stekelenburg Advocatenkantoor in het laatste geval gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van cliënt.

5.6
Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op www.ronstekelenburg.nl.